Verhalen uit de Zorgzame Wijk

Verbinden

Stg. Platform SámenWerken beoogt mensen met elkaar in verbinding te brengen om zodoende de onderlinge betrokkenheid en aandacht van mensen te versterken. Achter deze doelstelling ligt de gedachte dat wanneer mensen meer verbonden zijn er ook meer mogelijkheden ontstaan om elkaar te steunen als dat nodig is, diensten te verlenen als daar behoefte aan is, elkaar in te schakelen in werk als daar kansen liggen, elkaar advies te geven waar dat wenselijk is. Wezenlijk binnen de aanpak van de stichting is het opzoeken van dialoog: in een sfeer van ontvankelijkheid, lichtheid vragen stellen, zonder oordelen ruimte maken voor ervaringen. Los van rangen, standen, posities en belangen midden in de samenleving de werkelijkheid van mens tot mens kritisch en wellevend onderzoeken.

Tuinstad-Staalwijk (open link)

Om aan dialoog en verbinding te werken hebben we ons oog laten vallen op Tuinstad – Staalwijk in Leiden, een mooie wijk met een diverse samenstelling. Onze bedoeling is om in de wijk met verschillende mensen in gesprek te gaan om van hen te vernemen wat ze van hun wijk vinden, wat hen bezighoudt, waar ze behoefte aan hebben, hoe zij aankijken tegen de onderlinge verbondenheid. Welke initiatieven bestaan er al in de wijk? Welke zijn succesvol en welke kunnen nog een zetje in de goede richting gebruiken? Wat zou bewoners verder voor ogen staan? Wat zouden ze daar zelf, of met anderen aan kunnen doen?

Verhalen verzamelen

Door de gesprekken aan te gaan willen we een beeld krijgen van de behoeften die leven in de wijk. Op welk vlak die wensen of behoeften bestaan, bepalen wij niet. We willen vooral luisteren naar wat mensen (inwoners, ondernemers, hulp-, of dienstverleners, anderen) uit de wijk al doen en wat hun ervaringen zijn. Op termijn willen we de zo verzamelde verhalen helder en herkenbaar beschrijven / presenteren en bespreken met bewoners van de wijk. Zo ontstaat een beeld van verschillende gedachten over de wijk. Daarover gaan we vervolgens met de mensen in gesprek. We hopen dat die gesprekken mensen op ideeën brengen over wat zij zelf, maar ook anderen in de wijk voor elkaar kunnen betekenen; en over wat er gedaan kan worden om dat ook echt te laten gebeuren.  Het kan overal over gaan. Over werk, over de winkelstraat, over de tijdsbesteding van bewoners en hun sociale contacten, over bomen en planten in de wijk, over onderling lenen / uitlenen van gereed-schap; over veiligheid; over overlast, over een straatfeest. Kortom over alles waarmee buurtbewoners bezig zijn en mee te maken hebben en waarover ze wat willen vertellen.